คำพ่อสอน

ประมวลพระราชดำรัสเกี่ยวกับ
การศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชดำรัส
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลคำพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักและแบบอย่างในการดำเนินชีวิต


“...ความเจริญนั้น ต้องพร้อมด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ประการหนึ่ง วิชาความรู้ประการหนึ่ง และจิตใจสูงประการหนึ่ง คือถ้าเราต้องการจะทะนุบำรุง ส่งเสริมกำลังของเราให้เข้มแข็ง เมื่อเรามีเงิน ก็จะจัดซื้อหาอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชนิดที่มีคุณภาพดีมาเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นเพียงใด ก็ย่อมจะทำได้ หรือถ้าเราต้องการจะส่งเสริมสมรรถภาพในทางความรู้ วิทยาการใดๆ ให้ทันเทียมกับอารยะประเทศ เราก็จัดส่งคนของเรา ให้ออกไปศึกษาค้นคว้าและหาอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบวิทยาการแผนใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงส่งเสริมสมรรถภาพของเรา ให้เจริญเทียมทันเขาได้ ซึ่งความเจริญดังกล่าวมาแล้วนี้ เราสามารถจะซื้อหาด้วยเงินได้ แต่ความเจริญทางจิตใจนั้น เราจะซื้อด้วยเงิน เป็นจำนวนเท่าใดๆ ไม่ได้ ความเจริญทางจิตใจนี้ จึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนัก เพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคน ที่จะต้องทำตัวของตัวเองให้ดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีสวนสนาม และพระราชทานธงชัยประจำกองโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔
ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๖

“...เศรษฐกิจของประเทศไทยเราขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นท่านต้องระลึกถึงภาระอันสำคัญยิ่งนี้อยู่เสมอ และช่วยกันฟื้นฟูเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปโดยรวดเร็ว...”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๓

“...ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นคือจะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะว่าเร่งรัดพัฒนานี้อย่างว่าไว้มีกฎเกณฑ์ที่แหวกแนว บางทีก็ต้องทำ ผิดหลักของระเบียบของทางราชการบางอย่าง เพื่อความเร็วและเร่งรัด บางทีก็ผิดแผน แต่แม้จะผิดแผนก็ต้องทำ บางเวลาก็ต้องใช้หลักมนุษยธรรม ใช้หลักเมตตากับใช้หลักความบริสุทธิ์ใจแท้ๆ ถึงจะทำงานได้ดี การทำ ผิดพลาด ถ้าทำความผิดพลาดด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ดี ถ้าไม่ทำด้วยความ บริสุทธิ์ใจก็เป็นผู้ทรยศต่อชาติ...”

พระบรมราโชวาท
พระรานทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบาทระดับผู้ว่าราชการจังหวัด
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒